Právní doložka webu Propagace firem

Ochrana klienta, ochrana provozovatele, odpovědnosti

Právní doložka 2017-09-16T12:34:02+02:00

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících, které jsou získány při vzájemném jednání nebo pomocí formulářů na webu,  jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Propagace firem, s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů na www.uoou.cz, reg č. subjektu: 00049959, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Pokud nám poskytnete některé své identifikační nebo kontaktní údaje (jako např. telefon nebo e-mailová adresa), nespojujeme je ani s IP adresou, ani s cookies.

Osobní údaje využívá společnost Propagace firem, s.r.o. (IČ 25512684, obchodní značka), jako provozovatel toho webu a správce dat. Návštěvou stránek pod doménou propagace-firem.cz nebo www.propagace-firem.cz souhlasíte s tím, že jednatel firmy může zpracovávat Vaše veřejně přístupná i sdělená data podle zákona 101/2000 Sb. Pokud klient osobně dojedná jiné použití jeho dat, může tak být s nimi naloženo. Vše je předmětem Smlouvy o dílo – služby.

Nepřátelské útoky proti webu

Web je sledován automatickou službou proti útokům DoS, logování a dalším. Tyto služby poskytují třetí strany. Jakýkoli nepřátelský útok proti tomuto webu, DoS, DDoS, pozměňování, mazání či přesouvání souborů nebo adresářů, mazání, výměna nebo změna obsahu dokumentů nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V takovém případě neplatí výše uvedené údaje týkající se ochrany osobních údajů a identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům a osobám (škole, ISP atd.). Také bude veřejněn článek zde na webu, případně dalších webech, kde bude sděleno kdo a co provedl.

Odpovědnost na webu

Společnost Propagace firem, s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách www.propagace-firem.cz a dalších, patřících do portfolia webů o službách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Propagace firem, s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost Propagace firem, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost Propagace firem, s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Propagace firem, s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Propagace firem, s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

Například platí, že “Garance pozic ve fulltextu neexistuje!Kdokoli říká něco jiného, snaží se Vás, jako klienta podvést, a tedy lže! Více se dozvíte na blogu.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Propagace firem, s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisky služeb, produktů, rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách k tisku nebo ke stažení.

Objednávání přes tento web

Pokud není v informacích odeslaných pomocí tohoto webu uvedeno, že se jedná o objednávku nebo podobný právní úkon, nevzniká tímto úkonem zákazníkovi závazek do budoucna. Jestliže si zákazník přeje přímo objednat pomocí tohoto webu, může tak učinit. Jeho objednávka bude brána jako pro něj závazná.

Akceptace objednávky ze strany Propagace firem, s.r.o. a jednatele Ilji Hynka vzniká až po výslovném, osobním nebo telefonickém souhlasu Ilji Hynka. Nikdo jiný nemůže objednávku z tohoto webu potvrdit.

Jednatel firmy Ilja Hynek, ani další přispěvatelé na web Propagace firem,s.r.o. ani nikdo jiný, negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.

Jakákoli smlouva nebo objednávka nepotvrzená písemně, e-mailem nebo osobně jednatelem firmy, je neplatná. Jednatel, Ilja Hynek, neposílá žádné proforma faktury k proplacení za neobjednané služby. Dokumenty, smlouvy, doklady jsou uloženy na počítači jednatele nebo externích úložištích a v případě sporu budou uplatňovány jako důkaz. Archiv dokumentů je několik let zpětně!

Odškodné

Souhlasíte s tím, že odškodníte Ilju Hynka, Propagace firem, s.r.o. a jejich spřízněné společnosti spolu s jejich zaměstnanci, zástupci, členy orgánů společnosti a akcionáři, jeho zaměstnance a dodavatele služeb v souvislosti s veškerými závazky, právními nároky, škodami a náklady (včetně přiměřeně vynaložených nákladů na právní služby), jež budou případně nárokovány v důsledku použití, zneužití nebo chyby v souvislosti s užíváním tohoto webu.

Ukončení používání webu

Iljla Hynek a/nebo Propagace firem, s.r.o.  si vyhrazují právo okamžitě ukončit vaše užívání stránek nebo přístupů na tuto stránku případně zrušit registraci, pokud byla zneužita. A to v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení této smlouvy nebo některého z platných právních předpisů nebo v případě, že budou považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Odkazy na jiné webové stránky nebo internetové formáty

V rámci webu můžete narazit na odkazy na materiály třetích osob nebo jiné webové stránky. Tato přítomnost odkazu do jiných sítí, webů nebo stránek však neznamená, že Ilja Hynek, Propagace firem, s.r.o. schvaluje, monitoruje nebo spravuje stránky, na které daný odkaz směruje. Pokud kliknete na odkaz a navštívíte jakoukoli stránku nebo jiný formát dostupný v síti internet, nenese Ilja Hynek, Propagace firem, s.r.o. odpovědnost ani za jejich obsah, ani za užití dané stránky jako celku nebo materiálů na nich dále zobrazených.

Veškeré kroky na internetu podnikáte coby svobodný občan a veškeré důsledky z toho plynoucí jsou jen na Vás.